Solutions
/COVID-19

Contacte

Contacta amb nosaltres

COV19-000-20-3A

Mampara de protecció amb elements higienitzadors per a mòbils, càmeres, etc. (UNE EN 14476) així com dispensador de gel per a mans i termòmetre ràpid de temperatura.
Producte de neteja 100% biodegradable, no corrosiu, respectuós amb els materials. No afecta els teixits, no danya els colors i no tòxic.
S’entrega bidó de 20 kg de desinfectant, botella de gel i termòmetre.

Mampara de protección con elementos higienizadores para móviles, carteras, etc. (UNE EN 14476) así como dispensador de gel para manos y termómetro rápido de temperatura.
Producto de limpieza 100% biodegradable, no corrosivo, respetuoso con los materiales. No afecta a los tejidos, no estropea los colores y no tóxico.
Se entrega con bidón de 20 Kg de desinfectante, botella de gel y termómetro.

Protective partition with sanitizing elements for mobile phones, wallets, etc. (UNE EN 14476) as well as gel hand dispenser and fast temperature thermometer.
100% biodegradable cleaning product, non-corrosive, respectful of materials. It does not affect tissues, does not damage colours and is non-toxic.
A 20 kg drum of disinfectant, ice bottle and thermometer are delivered.

135€

COV19-000-20-5A

Opaca

Opaca

Opaque

225€

COV19-000-20-6A

Transparent

Transparente

Transparent

135€

COV19-000-20-7A

Baixa resistència al vent

Baja resistencia al viento

Low wind resistance

Mampares divisòries de separació física / Mamparas divisorias de separación física / Physical separation partitions

420€

COV19-000-20-9A

Mampares divisòries per barra de bar.
Protecció en 3 direccions.

Mamparas divisorias para barra de bar.
Protección en 3 direcciones.

Partition walls for a bar.
Protection in 3 directions.

195€

COV19-000-20-8B

Taulell per atendre el client.
Espai inferior per passar i/o penjar la mercaderia, així com forat per efectuar el cobrament.

Mostrador para atender al cliente.
Espacio inferior para pasar y/o colgar la mercancía, así como hueco para efectuar el cobro.

Counter to serve the customer.
Lower space to pass and/or hang the goods, as well the hole to collect.

160€

COV19-000-20-10A

Columna per dispensador de gel per les mans.
Gel inclòs.

Columna para dispensador de gel para manos.
Gel incluido.

Gel dispenser column.
Gel included

210€

COV19-000-20-10A-TER

Columna per dispensador de gel per les mans i termòmetre ràpid per temperatura. Gel i termòmetre inclosos.

Columna para dispensador de gel para manos y termómetro rápido para temperatura. Gel y termómetro incluidos.

Gel dispenser column and fast temperature thermometer. Gel and thermometer included.

75€

COV19-000-20-11A

Separador bàsic de policarbonat / Separador básico de policarbonato / Basic polycarbonate partition

Es subministraran recanvis dels elements de neteja i higienització. Consultar. Preus segons mesures proposades. Possibilitat d’adaptació segons requeriments.
Se suministrarán recambios de los elementos de limpieza e higienización. Consultar. Precios según medidas propuestas. Posibilidad de adaptación según requerimientos.
Spare parts for cleaning and sanitizing items will be supplied. Consult. Prices according to proposed measures. Possibility of adaptation according to requirements.